Privacy Verklaring

Betecom B.V. Privacy Verklaring en Cookiebeleid

Auteursrecht

Een bezoeker mag geen auteursrechtelijk beschermde werken of andere in deze website opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Betecom BV.

Betecom BV kan er niet voor instaan dat de informatie op www.betecom.nl geschikt is voor het doel waarvoor deze door u wordt geraadpleegd. Alle informatie wordt aangeboden in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van haar deugdelijkheid en geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Cookie Verklaring

U bezoekt de website van Betecom BV. Deze Cookie Verklaring is van toepassing op deze website en andere online publicaties van Betecom BV.

Bij het gebruik van websites van Betecom BV kan door Betecom BV en/of door derden informatie over uw gebruik van deze en andere websites worden verzameld, bijvoorbeeld door middel van cookies. Een cookie is een klein bestandje dat met pagina’s van een website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. De cookie laat toe dat uw browser vervolgens wordt herkend bij herhaald bezoek aan een website.

De informatie die, bijvoorbeeld door middel van cookies, door Betecom BV en/of derden wordt verzameld wordt uitsluitend gebruikt voor het analyseren van het gebruik van de Betecom BV websites.

Voorbeeld: In Google Analytics bijgehouden hoeveel bezoekers een bepaalde webpagina bezoeken, zodat Betecom BV weet welke (onderdelen) van haar websites populair zijn.

Verwijderen en weigeren van cookies

Via de browserinstellingen op uw computer kunt u reeds geplaatste cookies verwijderen en het plaatsen van nieuwe cookies weigeren. De wijze waarop verschilt per browser. Daarnaast kunt u de meeste cookies die bij gebruik van websites van Betecom BV worden geplaatst, zowel individueel als collectief weigeren via www.youronlinechoices.com/nl/uw-advertentie-voorkeuren. Hier kunt u ook zien welke van de genoemde cookies actief zijn op uw browser.

Let op: Het weigeren c.q. verwijderen van cookies heeft alleen gevolgen voor de computer én browser waarop u deze handeling uitvoert.

Betecom BV behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Cookie Verklaring.

Privacy Verklaring

Betecom BV vindt het belangrijk om uw persoonsgegevens met alle zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid te behandelen. Betecom B.V. houdt zich daarom zowel aan de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming), de Telecommunicatiewet, als aan algemeen geldende gedragscodes.

Doeleinden gegevensverwerking

De verstrekte persoonsgegevens kunnen door Betecom B.V. worden verwerkt voor de volgende doeleinden: 

  • Voor de totstandkoming en uitvoering van de overeenkomst, bijvoorbeeld om de door u gekozen producten, diensten of informatie te leveren;
  • Om u op de hoogte te houden van de producten en diensten van Betecom B.V.;
  • Om u een nieuwsbrief, gebruikersinformatie, servicebericht of andere (al dan niet elektronische) boodschap te sturen.

Persoonlijke gegevens die verzameld worden

De persoonlijke gegevens die wij over u verzamelen en verwerken kunnen van de volgende aard zijn:

  • Uw voor- en achternaam en contactgegevens, inclusief uw (e-mail)adres, telefoonnummer, geslacht;
  • Gegevens die u invult op een van onze contactformulieren met het oog op het sluiten van een overeenkomst met ons. Houd er rekening mee dat sommige van de gegevens die in onze aanvraagformulieren worden gevraagd, noodzakelijk zijn om onze diensten aan u te kunnen leveren; indien u ons de vereiste informatie niet verstrekt, kunnen we besluiten om geen overeenkomst met u aan te gaan;
  • Persoonsgegevens die op u betrekking hebben in samenhang met onze lopende relatie met u, bijvoorbeeld via correspondentie en gesprekken met u, en op basis van de goederen of diensten die wij aan u leveren;
  • Alle andere persoonlijke informatie die u rechtstreeks aan ons hebt verstrekt.

Gegevensverstrekking aan derden

Uw gegevens worden zonder uw uitdrukkelijke toestemming niet verstrekt aan derden, behoudens het navolgende. Uw gegevens kunnen zonder uw uitdrukkelijke toestemming worden verstrekt aan partijen, die door Betecom B.V. worden ingeschakeld bij de uitvoering van haar dienstverlening (bijvoorbeeld de leverancier van een door u besteld product). In een dergelijk geval worden uw gegevens slechts gebruikt voor het doel waarvoor u ze heeft verstrekt (bijvoorbeeld de levering van het product).

Cookies

Bij gebruik van websites van Betecom B.V. kan informatie over uw gebruik van deze websites worden verzameld, bijvoorbeeld door middel van cookies. Meer informatie over cookies is te vinden in de Betecom B.V. Cookie Verklaring.

Externe dienstverleners en andere sites

Indien u via een website van Betecom B.V. terecht komt op de site van een derde, zijn de voorwaarden en privacy regels van de betreffende partner c.q. derde van toepassing. U wordt aangeraden de Privacy Verklaring van deze partner c.q. derde te raadplegen.

Betecom BV behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacy Verklaring

Do you have a question? Contact us now!

Contact Us

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.