Auteursrecht-privacy-cookiebeleid

Auteursrecht

Een bezoeker mag geen auteursrechtelijk beschermde werken of andere in deze website opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Betecom BV.

Betecom BV kan er niet voor instaan dat de informatie op www.betecom.nl geschikt is voor het doel waarvoor deze door u wordt geraadpleegd. Alle informatie wordt aangeboden in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van haar deugdelijkheid en geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

 

Cookie Verklaring

U bezoekt de website van Betecom BV. Deze Cookie Verklaring is van toepassing op deze website en andere online publicaties van Betecom BV.

Bij het gebruik van websites van Betecom BV kan door Betecom BV en/of door derden informatie over uw gebruik van deze en andere websites worden verzameld, bijvoorbeeld door middel van cookies. Een cookie is een klein bestandje dat met pagina’s van een website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. De cookie laat toe dat uw browser vervolgens wordt herkend bij herhaald bezoek aan een website.

De informatie die, bijvoorbeeld door middel van cookies, door Betecom BV en/of derden wordt verzameld wordt uitsluitend gebruikt voor het analyseren van het gebruik van de Betecom BV websites.

Voorbeeld: In Google Analytics bijgehouden hoeveel bezoekers een bepaalde webpagina bezoeken, zodat Betecom BV weet welke (onderdelen) van haar websites populair zijn.

Verwijderen en weigeren van cookies

Via de browserinstellingen op uw computer kunt u reeds geplaatste cookies verwijderen en het plaatsen van nieuwe cookies weigeren. De wijze waarop verschilt per browser. Daarnaast kunt u de meeste cookies die bij gebruik van websites van Betecom BV worden geplaatst, zowel individueel als collectief weigeren via www.youronlinechoices.com/nl/uw-advertentie-voorkeuren. Hier kunt u ook zien welke van de genoemde cookies actief zijn op uw browser.

Let op: Het weigeren c.q. verwijderen van cookies heeft alleen gevolgen voor de computer én browser waarop u deze handeling uitvoert.

Betecom BV behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Cookie Verklaring.

 

Privacy Verklaring

Betecom BV vindt het belangrijk om uw persoonsgegevens met alle zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid te behandelen. Betecom BV houdt zich daarom zowel aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens, de Telecommunicatiewet, als aan algemeen geldende gedragscodes.

Doeleinden gegevensverwerking

De verstrekte persoonsgegevens kunnen door Betecom BV worden verwerkt voor de volgende doeleinden: 

• Voor de totstandkoming en uitvoering van de overeenkomst, bijvoorbeeld om de door u gekozen producten, diensten of informatie te leveren

• Om u op de hoogte te houden van de producten en diensten van Betecom BV

• Om u een nieuwsbrief, gebruikersinformatie, servicebericht of andere (al dan niet elektronische) boodschap te sturen.

 

Gegevensverstrekking aan derden

Uw gegevens worden zonder uw uitdrukkelijke toestemming niet verstrekt aan derden, behoudens het navolgende. Uw gegevens kunnen zonder uw uitdrukkelijke toestemming worden verstrekt aan partijen, die door Betecom BV worden ingeschakeld bij de uitvoering van haar dienstverlening (bijvoorbeeld de leverancier van een door u besteld product). In een dergelijk geval worden uw gegevens slechts gebruikt voor het doel waarvoor u ze heeft verstrekt (bijvoorbeeld de levering van het product).

Cookies

Bij gebruik van websites van Betecom BV kan informatie over uw gebruik van deze websites worden verzameld, bijvoorbeeld door middel van cookies. Meer informatie over cookies is te vinden in de Betecom BV Cookie Verklaring .

Externe dienstverleners en andere sites

Indien u via een website van Betecom BV terecht komt op de site van een derde, zijn de voorwaarden en privacy regels van de betreffende partner c.q. derde van toepassing. U wordt aangeraden de privacy verklaring van deze partner c.q. derde te raadplegen.

Beveiliging gegevens

Betecom BV respecteert de privacy van iedere betrokkene en draagt er zorg voor dat persoonsgegevens vertrouwelijk en met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld. Alle persoonsgegevens zijn beveiligd opgeslagen in de administratie van Betecom BV. Deze database is uitsluitend toegankelijk voor medewerkers van Betecom BV, voor zover dat uit hoofde van hun functie noodzakelijk is.

Betecom BV spant zich verder naar redelijkheid in haar systemen te beveiligen tegen verlies en/of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik of verwerking en maakt daarbij gebruik van passende technische en organisatorische maatregelen, waarbij onder meer rekening wordt gehouden met de stand van de techniek.

Betecom BV is echter niet aansprakelijk voor onrechtmatig verkregen toegang tot computers of bestanden, via advertenties verspreide virussen of andere onrechtmatige programma’s of bestanden, of enig ander gevolg van het ter beschikking stellen van gegevens aan Betecom BV. 

Inzage en correctie gegevens en recht van verzet

U kunt te allen tijde en zonder kosten inzicht krijgen in uw gegevens die door Betecom BV zijn verwerkt en deze gegevens desgewenst aanpassen. Ook kunt u bezwaar maken tegen het ontvangen van informatie of gerichte aanbiedingen van Betecom BV via e-mail, telefoon en post.

Betecom BV behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacy Verklaring.

 

Adviesaanvraag

Adviesaanvraag